เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนบริจาคโลหิต โครงการ แล้งนี้ ไม่มีแล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต

  
     เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนบริจาคโลหิตโครงการ แล้งนี้ ไม่มีแล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต เนื่องจาก ช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี จำนวนผู้มาบริจาคโลหิตจะลดลง
นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี จะมีผู้มาบริจาคโลหิตลดลง เนื่องจาก ผู้บริจาคโลหิตซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 25 อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน ทำให้ปริมาณโลหิตที่เคยได้รับบริจาคจากลุ่มดังกล่าวลดลง ส่งผลให้การจัดหาโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ในแต่ละวันจะต้องได้รับโลหิตจากผู้บริจาค 200 ยูนิตขึ้นไป เพราะทุกวันยังมีผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ อีกจำนวนมาก ยังต้องได้รับโลหิตในการรักษา โครงการแล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต จะสามารถบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิตได้ ทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและบริจาคโลหิตให้แก่ผู้ป่วย ตลอดเดือนเมษายน 2556 โดยผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิต ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว อายุ 17 -70 ปี สำหรับผู้บริจาคครั้งแรก อายุต้องไม่เกิน 55 ปี มีน้ำหนักตัว ตั้งแต่ 45 กิโลกรัมขึ้นไป สามารถบริจาคได้ที่ห้องบริจาคโลหิต สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้บริจาคโลหิตวันที่ 9-11 เมษายน 2556 จะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกโครงการฯ ฟรี
 
4 เมษายน 2556 , 14:40 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่