สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนป้องกันปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤติ

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนป้องกันปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤติ กรณีการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองแก่บุคลากรในสังกัด
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนป้องกันปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤติ The Table Top Exercise (TTX) การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง สื่อประสานใจ ระงับภัยการชุมนุม ณ โรงแรมลานนาพาเลซ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และสำนักงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมปประชุม เพื่อซักซ้อมความรู้ ความเข้าใจในแผนงาน ขั้นตอน วิธีการป้องกัน ดูแลและให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะวิกฤติจากการชุมนุมทางการเมือง สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และระดมความเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานในภาวะวิกฤติจากการชุมนุมทางการเมืองได้ โดยมีการบูรณาการแผนประชาสัมพันธ์และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องทั้งของกรมประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 ทั้งนี้ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีการชุมนุมบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง นอกจากนี้ยังมีการชุมนุมเรียกร้องสิทธิของเกษตรกร โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เองเคยอยู่ในภาวะถูกกลุ่มผู้ชุมนุมปิดล้อมอาคาร การเตรียมการทำงาน โดยบูรณาการทุกภาคส่วนเป็นการลดควมสูญเสียและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เป็นอย่างดี
ในการประชุมดังกล่าวผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้ชึ้แจงกรอบแนวทางของการประชุมเชิงปฏิบัติการ นางสาวศุภวรรณ สัจจพงศ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว ได้ทบทวนแผนปฏิบัติการในภาวะวิกฤติของกรมประชาสัมพันธ์ พันตำรวจเอกชวลิต คชหิรัญ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 3 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 5 บรรยายเรื่อง ยุทธวิธีในการควบคุมฝูงชน หลังจากนั้นได้แบ่งกลุ่มซักซ้อมแผนป้องกันปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤติ และในวันที่ 5 เมษายน 2556 จะนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย พร้อมการวิพากษ์แผนปฏิบัติการ
 
4 เมษายน 2556 , 17:49 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่