การประชุมสมัชชา การผลักดันนโยบายนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ไปสู่การปฏิบัติรายพื้นที่ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่

  
     จังหวัดเชียงใหม่ สามารถบริหารจัดการ โครงการหมู่บ้านเชิงอนุรักษ์ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณะบริหารธุรกิจและศูนย์บริการวิศวกรรม ร่วมกับสำนักคณะกรรมการนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดประชุมสมัชชา การผลักดันนโยบายนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) ไปสู่การปฏิบัติรายพื้นที่ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่(โครงการ Eco Village) ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานว่า เวทีดังกล่าวจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังข้อคิดเห็นด้านการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแนวทางตามโครงการ Mega Project ชื่อโครงการหมู่บ้านเชิงอนุรักษ์ หรือ Eco Village โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ครอบคลุมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ วัฒนธรรม วิถีชีวิต เพื่อความรับผิดชอบร่วมกันอย่างยั่งยืนของชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดทำโครงการ Eco Village ได้แบบบูรณาการ ด้วยวิธีการ มาตรการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ชุมชนบ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยและตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน
 
5 เมษายน 2556 , 14:58 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่