อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนาประหยัดพลังงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม รองรับวิกฤติพลังงาน

  
     อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนาประหยัดพลังงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม รองรับวิกฤติพลังงาน ดึงโรงงานร่วมโครงการ ESCO Fund เพื่อลดการใช้พลังงานภาคอุตสาหกรรม
นายวันชัย พิพัฒน์สมุทร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการประหยัดพลังงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (ESCO FUND) ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทเอ็นเนอร์ยี่ พลัส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จัดขึ้น ซึ่งโครงการ ESCO Fund จัดตั้งโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม โดยผ่านมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการลดการใช้พลังงานยังขาดปัจจัยในการลงทุนและความเชี่ยวชาญด้านการประหยัดพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สามารถเพิ่มการแข่งขันทางด้านการตลาดในการลดต้นทุนการผลิต ทำให้ผู้ประกอบการหรือผู้ลงทุนได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว อีกทั้งเป็นแหล่งทุนให้ผู้ประกอบการ ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นก้อน ไม่มีความเสี่ยง เพราะโครงการ ESCO FUND มีระบบการรับประกันผลการประหยัด โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม เป็นต้น ที่มีหม้อแปลงไฟฟ้ามากกว่า 500 กิโลวัตต์ และใช้ไฟฟ้ามากกว่า 12 ชั่วโมง โดยจะมีการทำการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยต้นทุนด้านพลังงานและนำเสนอผลการตรวจวัด พร้อมแนวทางแก้ไขให้ฟรี พร้อมข้อเสนอต่าง ๆ มากมาย
นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว กระทรวงอุตสาหกรรมยังมีโรงการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ทั้งสนับสนุนให้โรงงานเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดแอลอีดี.และหลอด T5 ที่ลดการใช้พลังงานถึงร้อยละ 50 วา ส่งเสริม SMES พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดต้นทุนพลังงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ส่งเสริมให้โรงงานประหยัดพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดต้นทุน และจัดทำคู่มือรวบรวมแนวทางประหยัดพลังงานอย่างง่ายแจกแก่โรงงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ
 
5 เมษายน 2556 , 16:21 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่