ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหมี่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการพลเรือน กงสุลต่างประเทศ ตัวแทนองค์กรภาครัฐและเอกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องด้วยวันที่ 6 เมษายน 2325 เป็นวันพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้สถิตมั่น ณ แผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้ นับเนื่องจากนั้นมา 230 ปีแล้ว เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธัญญาหาร ภักษาหาร หล่อเลี้ยงพสกนิกรทั้งกาลปัจจุบันและกาลข้างหน้า ความรุ่งเรืองไพบูลย์แห่งพระราชอาณาเขตได้พัฒนาถาวรมาโดยลำดับ ก็ด้วยพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระมหากษัตยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม สืบทอดพระราชสันตติวงศ์ต่อมาถึง 9 รัชกาล ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งของประชาชน ตลอดมาทุกยุคทุกสมัย ด้วยเดชะพระบารมีและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์ได้ทรงรับพระราชภาระขจัดความวุ่นวายสับสนและภัยคุกคามต่าง ๆ จนหมดสิ้น ในยามที่ชาติบ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤติพระบรมราชจักรีวงศ์ได้ขจัดปัดเป่าให้เป็นภาวะปกติ ทรงเป็นศูนย์รวมใจ นำมาซึ่งความรักและสมัครสมานสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า
ในกาลสมัยปัจจุบัน ไพร่ฟ้าทุกผู้ทุกนาม ล้วนตระหนักและเทิดทูนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระผู้ทรงตั้งมั่นในพระราชปณิธานที่จะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์แห่งมหาชนชาวสยาม ทรงไว้ซึ่งความเป็นปราชญ์เหนือปราชญ์ บัณฑิตเหนือบัณฑิต น้ำพระราชหฤทัยของพระองค์กว้างไกล เยือกเย็นยิ่งกว่ามหาสมุทรใดๆ ทรงห่วงใยทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์อย่างไม่มีขอบเขต ไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา ทรงเป็นยิ่งกว่าความรัก ความศรัทธา และยิ่งกว่าสิ่งเทิดทูนใด ๆของประชาชนชาวไทย เหล่านี้ล้วนเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงในสยามประเทศ เกิดขึ้นจริงในยุคสมัยนี้ ยุคสมัคแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
 
6 เมษายน 2556 , 14:43 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่