องค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2556

  
     องค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เจียงใหม่ สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอลล์ เน้นสอดแทรกองค์ความรู้ และวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และตำรวจภูธรเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เจียงใหม่ สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอลล์ ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒธรรม กล่าวว่า จากที่นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และให้มีการจัดกิจกรรมประเพณีแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนา มีการสอดแทรกองค์ความรู้ เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ในอดีต ทั้งการจัดพิมพ์เอกสารในหลายภาษา เพื่อแจกจ่ายกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยอาศัยข้อมูลเดิมจากจดหมายเหตุ รูปภาพในอดีตมาร้อยเรียง มีการประสานกับโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา สภาวัฒนธรรม เทศบาลนครเชียงใหม่ และวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ เพื่อการจัดกิจกรรมสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2556 ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ จะได้รับความสนุกสนานแล้ว ยังจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมเก่าแก่ด้วย
สำหรับกิจกรรมสำคัญของงาน ได้แก่ การประกวดเทพี – เทพบุตร สงกรานต์ ประจำปี 2556 กิจกรรมสืบฮีต สานฮอย ย้อนรอย 717 ปี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ บริเวณข่วงประตูช้างเผือก เป็นการจำลองเหตุการณ์ในแต่ละวันที่จะเกิดขึ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ของชาวล้านนา อุโมงค์น้ำจุ่มก๋าย เย็นใจ๋ บริเวณข่วงประตูท่าแพ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม
 
7 เมษายน 2556 , 20:27 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่