จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2556

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตผู้ครองนครเชียงใหม่ ที่ทำให้เมืองเชียงใหม่รุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันและแสดงความเคารพสักการะเนื่องในเทศกาลประเพณีปี๋ใหม่เมือง
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ ที่ทำให้เมืองเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันและแสดงความเคารพสักการะเนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีปี๋ใหม่เมือง ได้ถือจัดเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยมีการเคลื่อนขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะ ตั้งแต่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนและประชาชน ไปยังบริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ จากนั้น มีการแสดงแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ จากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
เมื่อ พ.ศ. 2452 พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ได้สร้างอัฐิเจดีย์ซึ่งชาวล้านนาเรียกว่า กู่ ขึ้น ณ บริเวณวัดสวนดอก พระอารามหลวง เพื่อรวบรวมอัฐิของเจ้าหลวงเชียงใหม่ 7 พระองค์ ตลอดจนพระอัฐิพระญาติผู้ใหญ่ มาประดิษฐานไว้ด้วยกัน เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวล้านนาและเป็นอนุสรณ์สถานแห่งปูชนียบุคคล
พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ได้จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้ทำอย่างต่อเนื่องในทุกปีมิได้ขาด จนกระทั่ง ปี 2539 นครเชียงใหม่มีอายุครบ 700ปี หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและคณะเจ้าฝ่ายเหนือ ได้ร่วมกันจัดงานฉลองสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณแสดงความกตัญญูกตเวทิตาที่เจ้าหลวงเชียงใหม่ และทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ ที่ได้ร่วมกันกอบกู้อิสรภาพจากการปกครองของพม่าในฐานะเมืองขึ้นได้สำเร็จ และได้ปกครองล้านนาให้อยู่เย็นเป็นสุข ด้วยศิลปวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่อย่างชาวล้านนาจนถึงทุกวันนี้ ปีนี้ พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้ร่วมกันรำลึกถึงปูชนียบุคคลของชาวล้านนาและแสดงความเคารพสักการะ จำนวน 10 พระองค์ ได้แก่ พระเจ้ากาวิละ เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่1ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลของชาวล้านนาในการกอบกู้อิสรภาพของชาวล้านนาจากการปกครองของพม่าได้สำเร็จ เจ้าหลวงธัม พระเจ้ามโหตรประเทศ พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ พลตรี เจ้าแก้วนวรัฐ และพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
 
17 เมษายน 2556 , 17:06 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่