สรุปสถิติอุบัติเหตุ 7 วันช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนอุบัติเหตุและจำนวนผู้บาดเจ็บ เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ

  
     สรุปสถิติอุบัติเหตุ 7 วันช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนอุบัติเหตุและจำนวนผู้บาดเจ็บ เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ ขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในประเทศ โดยจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับที่ 9
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 17 เมษายน 2556 มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 10 ครั้ง มากกว่าปีก่อน 1 ครั้ง โดยอำเภอสะเมิงและสันกำแพง มีจำนวนอุบัติเหตุสูงสุด อำเภอละ 2 ครั้ง อำเภอเมือง แม่ริม สันทราย หางดง ฮอด และไชยปราการ อำเภอละ 1 ครั้ง มีจำนวนผู้บาดเจ็บ 15 คน เป็นชาย 10 คน หญิง 5 คน มากกว่าปีก่อน 4 คน และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ที่อำเภอฮอด น้อยกว่าปีก่อน 1 ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัยและหลับใน อย่างละ 2 ครั้ง ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ จำนวน 6 ครั้ง เกิดเหตุทางตรงมากที่สุด จำนวน 4 ครั้ง ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนกรมทางหลวง จำนวน 5 ครั้ง ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ เวลา 12.00-16.00 น. จำนวน 4 ครั้ง โดยการเรียกตรวจตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร จำนวน 4,405 คัน พบการกระทำผิดและดำเนินคดี จำนวน 1,212 ราย สูงสุด คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย จำนวน 433 คัน
สำหรับสถิติสะสม ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2556 รวม 7 วัน มีจำนวนอุบัติเหตุ 104 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17 ครั้ง เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ รองลงมาคือ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 97 ครั้ง และจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 93 ครั้ง จังหวัดเชียงใหม่มีผู้บาดเจ็บ 110 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15 คน เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ รองลงมาคือ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 99 คน เท่ากัน และจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เสียชีวิต 8 ราย น้อยกว่าปีก่อน 1 ราย ถือเป็นอันดับที่ 9 ของประเทศ โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นอันดับที่ 1 จำนวน 12 ราย รองลงมา คือ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เสียชีวิต จังหวัดละ 11 ราย
 
18 เมษายน 2556 , 11:53 น. , อ่าน 1164  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่