ภาวการณ์ลงทุนภาคเหนือไตรมาสแรกของปี 2556 มีจำนวนโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 31 โครงการ มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นกว่า 6 พันล้านบาท

  
     ภาวการณ์ลงทุนภาคเหนือไตรมาสแรกของปี 2556 มีจำนวนโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 31 โครงการ มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น 6,154 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24
นายศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 เปิดเผยว่า ภาวการณ์ลงทุนภาคเหนือไตรมาสแรกของปี 2556 ในภาคเหนือ 17 จังหวัด มีจำนวนโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 31 โครงการ มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น 6,154 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มี 4,952 ล้านบาท โดยอุตสาหกรรมที่นักลงทุนให้ความสนใจยื่นของรับการส่งเสริมใน 3 อันดับแรกคือ อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร 19 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 4 พันล้านบาท ได้แก่กิจการผลิตน้ำมันรำข้าว ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ปุ๋ยชีวภาพ ขยายพันธุ์สุกรและกิจการคัดคุณภาพข้าว เป็นต้น รองลงมาได้แก่อุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่าการลงทุนกว่า 1900 ล้านบาท และอุตสาหกรรมเบาอีก 13 ล้านบาทตามลำดับ นักลงทุนที่ยื่นขอรับการส่งเสริมมีทั้งชาวญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง โปรตุเกส เยอรมันและออสเตรเลีย
สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุนในภาคเหนือไตรมาสแรกของปี 2556 มี 21 โครงการ มูลค่าการลงทุนเพิ่มจากปีก่อนรวม 4,758 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีที่ผ่านมา เกิดการจ้างงาน 4654 คน จังหวัดลำพูนได้รับการส่งเสริมมากที่สุด 1497 ล้านบาท รองลงมาคือจังหวัดเชียงราย 629 ล้านบาท และจังหวัดเชียงใหม่ 448 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นนักลงทุนไทยร้อยละ 36 ขณะที่นักลงทุนชาวต่างชาติเป็นชาวญี่ปุ่นและสิงคโปร์มากที่สุด ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์ โลหะและชิ้นส่วนโลหะ และยางแท่ง ขณะที่นักธุรกิจฮ่องกง ลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติก อาหารสัตว์เป็นต้น
 
1 พฤษภาคม 2556 , 18:00 น. , อ่าน 1270  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่