สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ เด็ก สตรี และการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4

  
    โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี และการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันปัญหาด้าน สิทธิเด็ก สตรี และการค้ามนุษย์ สู่ชุมชนท้องถิ่น
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี และการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 ตามโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายคุ้มครองสิทธิกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองสิทธิให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เชื่อมโยงการทำงานของเครือข่ายคุ้มครองสิทธิระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการการทำงานของเครือข่ายคุ้มครองสิทธิให้สามารถดูแลกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายคณะทำงานด้านเด็กในระดับชุมชนจำนวน 150 คน เข้าร่วม
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีกล่าวว่า การเจริญเติบโตของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กออกจากระบบการศึกษา เข้าสู่การทำงานเร็วกว่าปกติ กลายเป็นพลเมืองที่ขาดคุณภาพ และไม่ได้รับการคุ้มครอง ขณะที่ปัญหาสตรีถูกล่วงละเมิดไปในทางที่ไม่เหมาะสมมีมากขึ้น อนาคต เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายคน แรงงาน ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น คาดว่าปัญหาเหล่านี้จะรุนแรงตามไปด้วย จึงขอให้ทุกภาคส่วนนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลสู่ชุมชนท้องถิ่นของตน เพื่อเป็นแนวทางการคุ้มครองสิทธิต่อเด็ก สตรี และการป้องกันการค้ามนุษย์
การประชุมดังกล่าวมีการบรรยายถึงสถานการณ์ปัญหาการละเมิดสิทธิชุมชน และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี และการค้ามนุษย์ และอภิปรายในหัวข้อแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี และการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่
 
2 พฤษภาคม 2556 , 15:39 น. , อ่าน 1254  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-กรรัตน์ สวท.เชียงใหม่