กระทรวงวัฒนธรรมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม

  
    กระทรวงวัฒนธรรมประชุมตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม
นายสุระ เตชะทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมสัญจร ตามโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้สืบเนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมได้มีนโยบายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม โดยมอบหมายให้สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนโครงการ เพื่อให้เกิดมาตรการและกลไกในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ 4 ระยะ คือ พัฒนาคู่มือสำหรับการปฏิบัติงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้ง 4 ภาค ขับเคลื่อนมาตรการในพื้นที่นำร่องของแต่ละจังหวัด และสรุปและถอดบทเรียนและรายงานผล ทั้งนี้ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทอย่างมากในกลุ่มเด็กและเยาวชน หากขาดการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม ก็จะนำไปสู่ความเสื่อมเสียให้เกิดแก่ตัวเด็กและเยาวชน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายจิตใจ สังคม และอื่น ๆ ตามมา จึงได้มีโครงการดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาและแสวงหาความร่วมมือบูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดกลไกการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการทำงานกับทุกหน่วยงานดำเนินภารกิจขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี และสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคม โดยมีอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ นับเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สามารถเข้าถึงและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทุกพื้นที่
 
2 พฤษภาคม 2556 , 16:06 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-กมลวรรณ สวท.เชียงใหม่