จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล

  
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะพสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงถึงความจงรักภักดี
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะพสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงถึงความจงรักภักดี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีพิธีสงฆ์ พิธีวางพุ่มดอกไม้สด ถวายเครื่องราชสักการะ และการกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธี บรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และดำรงพระอิสริยยศเป็น “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช” เนื่องจากยังมิได้ทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะ จึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทย ดังนั้นรัฐบาลไทยและ พสกนิกร จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร หรือ รัฐพิธีฉัตรมงคล หรืออาจเรียกว่า พระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งกระทำในวันบรมราชาภิเษกถวายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระปฐมบรมราชโองการใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้
 
5 พฤษภาคม 2556 , 10:19 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่