มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการเพื่อต่อต้านการทุจริต

  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการต่อต้านการทุจริตและสนับสนุนงานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางสร้างความโปร่งใสให้กับประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ไพรัช ตระการศิรินนท์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายประจวบ สวัสดิประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด ผู้อำนวยการแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสักขีพยาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อต้านการทุจริต ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าว ก็เพื่อให้ประเทศไทยเกิดความโปร่งใส เปิดโอกาสให้คณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสศึกษา ค้นคว้า สิ่งที่ตนสนใจ ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าสู่การกระบวนการด้วยการศึกษาในรายวิชา เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้ประเทศไทยมีความโปร่งใส ก้าวสู่การเป็นที่ยอมรับของเวทีโลก ซึ่งจะทำให้คนไทยมีความภาคภูมิใจร่วมกัน ถือเป็นมิติใหม่ที่ไม่ศึกษาเฉพาะตำรา แต่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกรณีตัวอย่าง ในอนาคต หากมีการขยายเครือข่ายไปในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้จะเป็นผลดี
ขณะที่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการวิจัยด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งจะสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานของ ป.ป.ช. ได้
 
5 พฤษภาคม 2556 , 14:57 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่