สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นำคณะสื่อมวลชนดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

  
     สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นำคณะสื่อมวลชนดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านความโปร่งใส
คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินำคณะสื่อมวลชนภาคเหนือ ศึกษา ดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล 8 ปีซ้อน รางวัลพระปกเกล้า 3 ปี และบุคลากรได้รับรางวัลข้าราชไทย ใจสีขาว ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ในปี 2555 คือ ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ถือเป็นต้นแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ด้านความโปร่งใส ได้รับรางวัลยืนยันหลายรางวัล
สำหรับ นวัตกรรมเด่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้แก่ นวัตกรรม องค์กรระบบเปิด จากแนวคิด อบต. รู้อะไร ประชาชนต้องรู้สิ่งนั้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้ง การสร้างรูปแบบการประชาสัมพันธ์ PR 360 องศา สร้างระบบ ICT และสร้างระบบฐานข้อมูล Donkaew GIS อีกนวัตกรรมหนึ่ง คือ นวัตกรรม ปั๊บฮู้ ปั๊บเฮียน กำกึ๊ดดอนแก้ว เป็นตำราถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการด้านต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้ และนวัตกรรม ต้นกล้า วัฒนธรรมจิตอาสา คือ การปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรรักษาองค์กร และมีส่วนในการทำกิจกรรมร่วมกัน
 
5 พฤษภาคม 2556 , 14:57 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่