กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล เชิญชวนร่วมสมทบทุนจัดสร้างพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม ชุดดิจิทัลจัดพิมพ์ใหม่ พ.ศ.2555

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมสมทบทุนจัดสร้างพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม ชุดดิจิทัลจัดพิมพ์ใหม่ พ.ศ.2555 เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาและเจริญรอยธรรมตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ มูลนิธิพระไตรปิฎก จัดพิมพ์พระไตรปิฎก ชุด จปร.อักษรสยาม ชุดดิจิทัลจัดพิมพ์ใหม่ พ.ศ.2555 (1 ชุด มี 39 เล่ม) เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และในโอกาสครบรอบ 120 ปี กระทรวงมหาดไทย และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นผู้แทนพระองค์ ในการพระราชทานพระไตรปิฎก จปร.อักษรสยาม ชุดดิจิทัลจัดพิมพ์ใหม่ พ.ศ.2555 แก่กระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปถวายวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะผู้แทนสถาบันสงฆ์ในประเทศไทย และพระราชทานพระไตรปิฎก จปร.อักษรสยามฯ จำนวน 1 เล่ม สำหรับเป็นเล่มปฐมฤกษ์แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยได้เชิญชวนจังหวัดร่วมจัดสร้างพระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม ชุดดิจิทัลจัดพิมพ์ใหม่ พ.ศ.2555 จำนวน 1 ชุด (39 เล่ม) เป็นเงิน 300,000 บาท โดยจัดเก็บไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด เพื่อเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและเจริญรอยธรรมตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย และเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างพระไตรปิฎก จังหวัดเชียงใหม่จึงเชิญชวนทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างพระไตรปิฎกฯ ในครั้งนี้ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งความจำนงร่วมบริจาคได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2708 9 โทรสาร 0 5311 2707
 
6 พฤษภาคม 2556 , 12:49 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่