จังหวัดเชียงใหม่ เปิดจุดรับจำนำ โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 รอบที่ 2 จำนวน 17 แห่ง

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เปิดจุดรับจำนำ โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 รอบที่ 2 จำนวน 17 แห่งเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลและให้ประโยชน์ตกถึงเกษตรกรอย่างแท้จริง
ตามที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 รอบที่ 2 ระยะเวลารับจำนำ 1 กุมภาพันธ์ – 15 กันยายน 2556 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด พิจารณาวางระบบการจำนำและรับรองโรงสีที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ กำกับดูแลและแก้ไขปัญหาการรับจำนำในพื้นที่ เพื่อให้การรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 รอบที่ 2 บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลและให้ประโยชน์ตกถึงเกษตรกรอย่างแท้จริง จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดจุดรับจำนำเพิ่มอีก 1 แห่ง รวมเป็น 17 แห่ง แยกเป็นโรงสีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 5 แห่ง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์ หมู่ที่ 3 ต.สันปูเลย หมู่ 4 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด และ หมู่ 3 ต.สันทราย อ.พร้าว โรงสีวัชระกิจ หมู่ 7 ต.แม่สาว อ.แม่อาย โรงสีสมคิดหนองตุ้ม สาขา 2 หมู่ 1 ต.เวียง อ.ฝาง และโรงสีนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวน 12 แห่ง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีหนองหลวงทวีกิจ เปิดรับจำนำ 3 แห่ง ณ ท่าข้าวพ่อหลวงวิทยา หมู่ 5 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง สหกรณ์การเกษตร สันป่าตอง จำกัด หมู่ 10 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง และ ท่าข้าวสามฝั่งแกนพาณิชย์ หมู่ 10 ต.อินทขิล อ.แม่แตง บริษัทเศรษฐพาณิชย์-สามชุก จำกัด เปิดรับจำนำ 2 แห่ง ณ ท่าข้าวศิริชัย หมู่ 11 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง และสหกรณ์การเกษตรสันกำแพง จำกัด หมู่ 6 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง บริษัทโรงสีเกาะแก้วเจริญธัญญา 2 จำกัด เปิดรับจำนำ 2 แห่ง ณ ท่าข้าวอิ่นคำ หมู่ 6 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด และท่าข้าวพรพาณิชย์(หนองตอง) หมู่ 1 ต.หนองตอง อ.สันป่าตอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีบุญเจริญพานิช เปิดรับจำนำ ณ สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด หมู่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีไฟมิตรนำชัย รับจำนำ 2 แห่ง ณ ข้าว พรพาณิชย์(บวกค้าง) หมู่ 4 ต.บวกค้าง อ.สันป่าตอง และท่าข้าวพรพาณิชย์ (พร้าว) หมู่ 5 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว บริษัทพิจิตรโรงสีร่วมเจริญ 2 ไรซ์ จำกัด รับจำนำ ณ ท่าข้าวพรพาณิชย์(เจดีย์แม่ครัว) หมู่ 3 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีวังกระชาย จังหวัดชัยนาท เปิดจุดรับจำนำ ณ สหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด เปิดรับจำนำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.
 
6 พฤษภาคม 2556 , 13:05 น. , อ่าน 1267  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่