เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมชมนิทรรศการการบริหารจัดการน้ำ ในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่เชียงใหม่

  
    เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมชมนิทรรศการการบริหารจัดการน้ำ ในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่เชียงใหม่ ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดไว้ และหาชมได้ยาก
ดร.วสันต์ จอมภักดี คณะทำงานด้านสารัตถะ การจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ได้เปิดเผยถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นระหว่างการประชุม วันที่ 14-20 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งประกอบด้วย ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2556 จะเป็นการประชุมวิชาการ เวทีการเสวนาและแลกเปลี่ยนประเด็นความคิดเห็น องค์ความรู้และข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ และความท้าทายของการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ำของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,200 คน มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และนิทรรศการทั่วไปด้านน้ำ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมชม ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2556 นอกจากนี้ จะมีการออกบูธจัดแสดง ให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ จำนวน 108 บูธ และยังมีผู้ประกอบการด้านน้ำร่วมออกบูธอีกจำนวน 80 บูธ ครอบคลุม 7 หัวข้อ ถือเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดของประเทศมาจัดแสดงไว้ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ประชาชนชาวเชียงใหม่และชาวไทย จะได้ร่วมชมและได้รับความรู้ นอกจากนั้น ยังจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP อีกจำนวน 52 ร้านด้วย
สำหรับ 7 หัวข้อที่ใช้ในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ได้แก่ น้ำเพื่อเศรษฐกิจและอาหาร น้ำเพื่อชุมชนเมือง ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม น้ำเพื่ออุปโภค บริโภคในครัวเรือน ความเสี่ยงด้านน้ำและความสามารถในการฟื้นตัว การบริหารจัดการน้ำ และภัยพิบัติอันเนื่องมาจากน้ำ
 
7 พฤษภาคม 2556 , 15:46 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-กมลวรรณ-กรรัตน์ สวท.เชียงใหม่