ประชุมคณะอนุกรรมการประสานการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ด้านการประชาสัมพันธ์

  
     แนวทางการประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ต้องสะท้อนภาพลักษณ์ของไทยและรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและบูรณาการ ซึ่งได้ดำเนินการครอบคลุมทุกสื่ออย่างต่อเนื่อง
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประสานการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ด้านการประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมอาคาร SMEs ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้แจ้งแนวทางการลงทะเบียนสื่อมวลชน ใน 3 ช่องทาง ได้แก่ สื่อมวลชนทุกแขนงทั้งไทยและต่างประเทศ สามารถลงทะเบียนทำบัตรสื่อมวลชนทาง Website http://apwatersummit๒.org จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 หรือ ติดต่อขอทำบัตรสื่อมวลชนผ่านสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ หรือ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และสามารถติดต่อทำบัตรบริเวณงานได้ ตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2556 ในส่วนแผนการประชาสัมพันธ์ แบ่งความรับผิดชอบเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในส่วนภูมิภาค มอบหมายให้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จำนวน 2 ครั้ง จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์และอักษรตัววิ่งข้อความประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะสามารถครอบคลุมสื่อทุกประเภท
สำหรับแนวทางการประชาสัมพันธ์ ต้องสะท้อนภาพลักษณ์ของไทยและรัฐบาลไทยด้านโครงการที่จะแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทยอย่างเป็นระบบและบูรณาการ สร้างความรู้วามเข้าใจแก่ประชาชนโดยอาศัยเวทีการประชุมนี้ เพื่อระดมสมอง วิธีการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากเรื่องน้ำ ทั้งปัญหาภัยแล้ง อุทกภัยและชลประทาน สะท้อนถึงความพร้อมการเป็นศูนย์กลางการประชุมของประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ สะท้อนความมั่นใจของนานาประเทศที่เข้าร่วมประชุมที่ประเทศไทย และเชิญชวนชาวเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี แต่งกายพื้นเมือง อู้กำเมือง ตกแต่งบ้านเรือนแบบล้านนา ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยอัธยาศัยอันดีและเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการด้วย
 
7 พฤษภาคม 2556 , 16:40 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่