รายงานพิเศษ เวทีเยาวชน...คนรักษ์น้ำ Youth Water Forum 2013

  
     รายงานพิเศษ เวทีเยาวชน...คนรักษ์น้ำ Youth Water Forum 2013 หนึ่งเวทีสำคัญ ในการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการมีส่วนร่วมพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง รักษา และพัฒนาฟื้นฟูลุ่มน้ำของตน
ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 มุ่งเน้นการพัฒนาคนอันเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุดของชาติ โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งเป็นทุนทางสังคมอันสำคัญอย่างยิ่งยวดขึ้นมาเป็นกำลังหลัก ในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคต คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย โดยคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อบทบาทของเยาวชนในการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรม “เวทีเยาวชน…คนรักษ์น้ำ:Youth Water Forum 2013” ขึ้น โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่2(The 2nd Asia Pacific Water Summit) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้เพิ่มเติมประสบการณ์และเกิดความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำในทุกมิติ กระตุ้นกระแสการเรียนรู้ ให้เกิดทัศนคติที่ดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของตนเองไปสู่การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและบริโภคอย่างเพียงพอในการดำเนินชีวิต เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการทำงานขององค์กรเครือข่ายเยาวชนและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง รักษา และพัฒนาฟื้นฟูลุ่มน้ำ ทั้งพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่ล้วนเชื่อมโยงกัน
ดร.วสันต์ จอมภักดี คณะทำงานด้านสารัตถะ กล่าวว่า การจัดเวทีผู้นำเยาวชนด้านน้ำ จะมีตัวแทนเยาวชนที่คัดสรรมาจาก 9 จังหวัดภาคเหนือ และตัวแทนลุ่มน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 150 คน และเยาวชนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 13 ประเทศ จำนวน 40 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโจทย์ 7 หัวข้อ ได้แก่ น้ำเพื่อเศรษฐกิจและอาหาร น้ำเพื่อชุมชนเมือง ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม น้ำเพื่ออุปโภค บริโภคในครัวเรือน ความเสี่ยงด้านน้ำและความสามารถในการฟื้นตัว การบริหารจัดการน้ำ และภัยพิบัติอันเนื่องมาจากน้ำ จะมีกิจกรรมออกพื้นที่เพื่อศึกษาแหล่งน้ำในเขตเมือง ได้แก่น้ำแม่ข่า ที่มีชุมชนแออัด การฟื้นฟู อนุรักษ์ น้ำแม่ปิง และศึกษาแหล่งต้นน้ำที่ดอยสุเทพ-ปุย เพื่อรวมรวมเป็นข้อเสนอให้แก่ที่ประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาและประกาศเป็นปฏิญญาของจังหวัดเชียงใหม่ที่ครอบคลุมมิติด้านน้ำและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้านผลที่คาดว่าจะได้รับ เยาวชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก และมีแนวทางในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม อย่างถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของท้องถิ่นและลุ่มน้ำ เกิดการพัฒนาองค์กรเครือข่ายเยาวชน ที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมประสานพลังในการพัฒนาสังคม ชุมชน ตนเอง และครอบครัว ระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนต่างๆ ทั้งในระดับลุ่มน้ำ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างกว้างขวางมากขึ้น เกิดการพัฒนาและบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องน้ำในการศึกษาระดับท้องถิ่น และระดับลุ่มน้ำ รวมทั้งระดับนานาชาติ เวทีเล็กๆ ของเยาวชน แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนรับผิดชอบสังคมร่วมกัน ทั้งยังถือเป็นการปลูกจิตสำนึก ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันในสังคม ซึ่งเยาวชน ถือเป็นกำลังสำคัญทุกด้านของชาติในอนาคต
 
7 พฤษภาคม 2556 , 18:02 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-กมลวรรณ-กรรัตน์ สวท. เชียงใหม่