ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ ประกวดคัดสรรเส้นไหมและผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม

  
     ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ จัดประกวดคัดสรรเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้าไหมให้มีความยั่งยืน
นายนคร มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ กำหนดจัดประกวดคัดสรรเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์จาก ผ้าไหม เพื่อคัดสรรผลงานเข้าร่วมประกวดผลิตภัณฑ์ในระดับประเทศในงานนกยูงพระราชทาน สืบสานตำนาน ไหมไทย ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้าไหมให้มีความยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ส่งเสริมให้เยาวชน เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้เห็นถึงความสำคัญของอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และเกิดความรู้สึกหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่นและช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคัดสรร ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมและรังไหม ประจำปี 2556 ซึ่งได้กำหนดประเภทการประกวดคัดสรร จำนวน 8 ประเภท ประกอบด้วย ผ้าไหม ยก จก ขิด นกยูงพระราชทานสีน้ำเงิน ผ้าไหมเทคนิคผสม นกยูงพระราชทานสีเขียว ออกแบบภาพสเก็ตชุดผ้าไหมประจำกรมหม่อนไหม สำหรับผู้หญิง ระดับมืออาชีพ ออกแบบภาพสเก็ตชุดผ้าไหมประจำกรมหม่อนไหม สำหรับผู้ชาย ระดับมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์จากรังไหม ประเภทโคมไฟ ความคิดสร้างสรรค์ ระดับมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์จากรังไหม ประเภทแจกันดอกไม้ ความคิดสร้างสรรค์ ระดับมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมประเภทของตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน ระดับมืออาชีพ และผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมประเภทของตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 4096-7 หมายเลขโทรสาร 0 5311 4097
 
8 พฤษภาคม 2556 , 11:30 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่