อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิจัยกลุ่มสารลดการดื้อยาในเซลล์มะเร็ง ได้สำเร็จ

  
     อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิจัยกลุ่มสารลดการดื้อยาในเซลล์มะเร็ง ได้สำเร็จ มีสถาบันการแพทย์บางแห่งในสหรัฐอเมริกาได้นำงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อทดสอบและศึกษาทางคลินิกระยะที่ 2 ในผู้ป่วยมะเร็งแล้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการวิจัยศึกษาด้านกลไกการทำงานการดื้อยาในเซลล์มะเร็ง เพื่อทำการรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่ดื้อยาเคมีบำบัดได้สำเร็จ โดยผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วและมีกลไกการทำงานใหม่ๆ เกิดขึ้น คือ พยายามต่อต้านยาที่ออกแบบมา บางครั้งยาในระยะต้นเหมือนจะได้ผลดี เมื่อถึงเวลาช่วงหนึ่งพอเซลล์มะเร็งปรับตัวเองได้แล้ว ยาที่สร้างมาก็ไม่สามารถทำลายได้ จึงได้ศึกษาถึงความแตกต่างของเซลล์มะเร็งจากเซลล์ปกติ ซึ่งเซลล์มะเร็งมีลักษณะเป็นเซลล์ที่ไม่เหมือนเดิม กลายพันธุ์ มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว สื่อสัญญาณภายในเซลล์ไม่เหมือนเซลล์ปกติ เป็นความผิดปกติในระดับของโมเลกุล ทีมวิจัยจึงเริ่มทำการวิจัยและพัฒนากลุ่มยาที่เรียกว่า targeting therapy คือ การรักษาไปยังโมเลกุลเป้าหมายหรือการให้ยารักษาที่เจาะจงเซลล์มะเร็ง
การดื้อยาเคมีบำบัดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งไม่ได้ผล ส่วนใหญ่จะพบว่ามะเร็งจะมีการแสดงออกของโปรตีนที่ขับไล่ยาออกนอกเซลล์ทำให้ปริมาณยาในเซลล์มะเร็งลดลง เซลล์มะเร็งจึงอยู่รอดได้ จากผลงานวิจัยที่ทีมงานได้ทดลองทำ ด้วยความร่วมมือกับกลุ่มแพทย์นักวิจัยที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ในการวิจัยค้นหาสารธรรมชาติ รวมถึงสารสังเคราะห์และอนุพันธ์ ที่ทำหน้าที่ยับยั้งเซลล์มะเร็งที่ดื้อยาในระดับกลไกการทำงานของโปรตีนเป้าหมาย โปรตีนเป้าหมายที่วิจัยในเชิงลึกขณะนี้มีทั้งกลุ่มโปรตีนขนส่งยาและกลุ่มโปรตีนมะเร็งบางชนิด ที่มีหน้าที่ควบคุมสื่อสัญญาณภายในเซลล์ สารยับยั้งดังกล่าวมีหลายอนุพันธ์ด้วยกัน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยก่อนที่จะทดลองใช้ยาชนิดนั้นๆ ในมนุษย์ ทั้งในรูปแบบการทดสอบในหลอดทดลองและการทดสอบในสัตว์ทดลอง โดยทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลัน ความเป็นพิษต่อเนื่องระยะสั้นและระยะยาว ผลที่ได้จากการศึกษาระยะก่อนทดลองในมนุษย์จะใช้ประเมินว่ากลุ่มสารดังกล่าวมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะเริ่มการทดสอบทางคลินิกในมนุษย์ต่อไป โดยสารยับยั้งการดื้อยาบางชนิดที่กลุ่มวิจัยศึกษานั้นได้ผ่านขั้นตอนนี้ มีผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ สนับสนุนไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้มีสถาบันการแพทย์บางแห่งในสหรัฐอเมริกาได้นำงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อทดสอบและศึกษาทางคลินิกระยะที่ 2 ในผู้ป่วยมะเร็งแล้ว
 
8 พฤษภาคม 2556 , 12:03 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่