สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสมัชชา เรื่อง วัยรุ่นเชียงใหม่ ปลอดจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ภายในปี 2559

  
     ประเทศไทยมีปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม เป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย และเป็นอันดับที่ 3 ของโลก หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ เร่งป้องกัน แก้ไข ปัญหา
นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชา เรื่อง วัยรุ่นเชียงใหม่ ปลอดจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ภายในปี 2559 ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีให้เด็ก ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและระดมความคิดเห็น หาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ประเทศไทย มีปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม เป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย และเป็นอันดับที่ 3 ของโลก สาเหตุจาก เด็ก เยาวชน และครอบครัวขาดภูมิคุ้มกันตัวเอง ขาดความรู้ การยับยั้งชั่งใจและไม่มีขอบเขตของการคบหาระหว่างเพศชายและเพศหญิง ผลการศึกษาวิจัย พบว่า การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่ ไม่ได้ใช้เครื่องป้องกันทางเพศในเรื่องการมีบุตร เพราะ เด็ก วัยรุ่นไม่ได้ตั้งใจจะไปมีเพศสัมพันธ์ แต่ถูกกระตุ้น ทั้งการสัมผัสทางกาย ประกอบกับศักยภาพทางสมองส่วนหน้าที่ทำหน้าที่ในการคิดวิเคราะห์เหตุผลยังเจริญไม่เต็มที่ ทั้งหญิงและชาย กำลังอยู่ในระยะวัยเจริญพันธุ์ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องของทุกฝ่ายในการช่วยกันป้องกัน แก้ไข ถึงเวลาที่ต้องเปิดใจพูดคุยกันในครอบครัว รวมถึงชุมชน ต้องเข้ามามีบทบาท พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
ข้อมูลการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นไทย พบว่า มีเพศสัมพันธ์ ครั้งแรกอายุน้อยลง คือ ระหว่าง 13-14 ปี และมีจำนวนเพิ่มขึ้น การคลอดบุตรของมารดาที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีค่าสูงเกินเกณฑ์เฝ้าระวังในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าสูงถึงร้อยละ 15
 
8 พฤษภาคม 2556 , 13:21 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่