เทศบาลนครเชียงใหม่ แจ้งการย้ายงานบัตรประจำตัวประชาชน

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ แจ้งการย้ายงานบัตรประจำตัวประชาชน ภายหลังการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่อาคารหลังเก่าได้แล้วเสร็จ
ตามที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ทำการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่าให้มีความสวยงาม และขยายพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย ไม่แออัด และให้บริการได้อย่างรวดเร็ว บัดนี้ การปรับปรุงสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่อาคารหลังเก่าได้แล้วเสร็จและเปิดให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่แล้ว โดยได้ย้ายงานที่ให้บริการแก่ประชาชนเข้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่(หลังเก่า) ได้แก่ งานบัตรประจำตัวประชาชนและคัดสำเนาทะเบียนบ้าน สำนักปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้บริการที่ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่(หลังเก่า) หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5325 9063 ส่วนกลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้บริการที่ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ หลังเก่า หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5325 9133-35 และกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้บริการที่ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ หลังเก่า หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 53 25 9128-31
 
8 พฤษภาคม 2556 , 15:53 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่