กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในภาคเหนือ สนับสนุนแนวคิด อำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว ลด 5 โรควิถีชีวิต

  
     กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในภาคเหนือ สนับสนุนแนวคิด อำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว ลด 5 โรควิถีชีวิต ตั้งเป้าหมายให้ทุกช่วงวัยมีสุขภาพที่ดี
นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยได้เตรียมดำเนินการแก้ปัญหาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ หรือโรควิถีชีวิต 5 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมองและมะเร็ง จึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินงานภายใต้แนวคิด อำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว ให้เป็นอำเภอที่มีการวางรากฐานระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานต่างๆ ของกรมอนามัย เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง สามารถมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยเป้าหมาย 10 ปี คือ อายุเฉลี่ยของคนไทยต้องไม่น้อยกว่า 80 ปี อายุเฉลี่ยการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี
รองอธิบดีกรมอนามัย ยังกล่าวด้วยว่า กรมอนามัยได้กำหนดตัวชี้วัดในการเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพแต่ละกลุ่มวัยให้สุขภาพดีตามแนวคิดอำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว เริ่มตั้งแต่กลุ่มแม่และเด็ก ให้ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7 ให้ทารกกินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.5 อัตราการตายของมารดาไม่เกิน 18 ต่อแสนการเกิดมีชีพ เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการทางสติปัญญาสมวัยร้อยละ 90 เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากโรคฟันผุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 41 นักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป มีส่วนสูงตามเกณฑ์ร้อยละ 80 มีรูปร่างสมส่วนร้อยละ 77 นักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป ปราศจากโรคฟันผุไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 และให้สัดส่วนแม่อายุน้อยกว่า 20 ปีที่คลอดบุตรลดลง ให้ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีรอบเอวปกติในผู้ชายร้อยละ 80 ผู้หญิงร้อยละ 50 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ป่วยเป็นเบาหวานไม่เกินร้อยละ 5 และผู้สูงอายุมีฟันใช้เคี้ยวอาหารอย่างเหมาะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 52
 
8 พฤษภาคม 2556 , 17:48 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่