สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

  
    สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ผู้สนใจสามารถสมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 8-30 พฤษภาคม 2556 ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จากผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง ผู้ที่สอบผ่านและได้รับหนังสือรับรองการสอบภาค ก. แล้ว สามารถนำไปสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในส่วนราชการอื่นๆ ได้ต่อไป
โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดการ คือ สมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 8-30 พฤษภาคม 2556 ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบและเลือกศูนย์สอบที่เคาน์เตอร์ ของ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 8-31 พฤษภาคม 2556 ดูประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ที่เว็บไซต์ดังกล่าว ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครได้ที่ศูนย์ข่าว สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th หรือ http://job.ocsc.go.th หรือ http://job3.ocsc.go.th
 
9 พฤษภาคม 2556 , 11:17 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่