จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  
     จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สามารถประดับธงตราสัญลักษณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจาก สำนักนายกรัฐมนตรี ว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเจริญพระชันษา 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ซึ่งในโอกาสอันสำคัญยิ่งนี้จึงได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน พร้อมใจกันประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตามอาคารของหน่วยงานและบ้านเรือนในบริเวณที่เหมาะสม เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในบริเวณที่เหมาะสม โดยสามารถดาวน์โหลดภาพตราสัญลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th มุมข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อเรื่อง ตราสัญลักษณ์ฉลองพระชันษา 100 ปี หรือสอบถามได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2708-9
 
9 พฤษภาคม 2556 , 11:21 น. , อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่