ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา มีการส่งเสริมการค้า การลงทุนในหลายด้าน มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้

  
     รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ มีการส่งเสริมการค้า การลงทุนในหลายด้าน มีรายได้จากการท่องเที่ยวเฉพาะ 3 เทศกาลสำคัญ สูงถึง 2,700 ล้านบาท มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กว่า 4,200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาว่า ด้านเศรษฐกิจ ได้มีการส่งเสริมการค้า การลงทุน ผ่าน 3 โครงการหลัก ได้แก่ เพิ่มช่องทางใหม่ ด้วยการนำระบบ E-commerce มาเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้า ในกลุ่ม Chiangmai Brand OTOP OPOP และSMEs สร้างคนรุ่นใหม่ ให้ทำการค้าช่องทางอินเทอร์เน็ต และเพิ่มมูลค่าสินค้า ด้วยการรักษามาตรฐานการผลิตและปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการเปิดการค้าขาย ณ จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว เบื้องต้น ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางผลักดันแล้ว ด้านการท่องเที่ยว 6 เดือนที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเชียงใหม่จำนวนมาก มีรายได้ในประเพณียี่เป็งประมาณ 800 ล้านบาท ปีใหม่ประมาณ 1,200 ล้านบาท และสงกรานต์ประมาณ 700 ล้านบาท ด้านแก้ไขปัญหาหอมแดง มีการดำเนินการครบวงจร ทั้งส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รับซื้อจากเกษตรกรราคากิโลกรัมละ 17 บาท ขายในราคา 22 บาท รับซื้อผลผลิตได้จำนวน 230 ตัน เป็นเงิน 5 ล้าน 6 หมื่นบาท การรับจำนำข้าวเปลือก รอบที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 15 กันยายน 2556 เปิดจุดรับจำนำ จำนวน 29 แห่ง จ่ายเงินให้เกษตรกรกว่า 1,900 ล้านบาท รอบที่ 2 วันที่ 1 เมษายน – 15 กันยายน 2556 เปิดจุดรับจำนำแล้ว 21 แห่ง จ่ายเงินให้เกษตรกรกว่า 9 ล้าน 3 แสนบาท ด้านส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 2556 มีผู้ประกอบการลงทะเบียน จำนวน 1,181 ราย จำนวน 3,324 ผลิตภัณฑ์ ตั้งเป้าหมายยอดจำหน่าย ปีงบประมาณ 2556 จำนวนกว่า 5 พันล้านบาท โดย 6 เดือนที่ผ่านมา มียอดจำหน่ายกว่า 4 พัน 2 ร้อยล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้
 
16 พฤษภาคม 2556 , 13:07 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่