คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2556

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2556 ภายในพิธี ประกอบด้วยการเฉลิมฉลอง 2600 ปี การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า การแสดงนิทรรศการสัปดาห์วันวิสาขบูชา และร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีพุทธชยันตีเฉลิมฉลองการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2600 ปี การแสดงพระธรรมเทศนาและการจัดแสดงนิทรรศการ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2556 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรและประชาชนทั่วไปได้ทราบเกี่ยวกับพุทธชยันตี และเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร นักศึกษา ผู้สนใจ ได้ระลึกถึงวันสำคัญทางศาสนาพุทธและเพื่อให้เข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มากขึ้น
ภายในพิธีจะประกอบด้วย พิธีพุทธชยันตีเฉลิมฉลอง 2600 ปี การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า และการจัดแสดงนิทรรศการ สัปดาห์วันวิสาขบูชา พร้อมทั้งการแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อ วิสาขชำระใจ โดยพระมหาอำนวย ปญฺญาวชิโร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และการแสดงธรรมเทศนาในหัวข้อ ธรรมรักษาใจ สมุนไพรรักษากายได้อย่างไร โดย ดร.พระมหาจรรยาสุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา ธรรมทาน ประเทศสหรัฐอเมริกา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในครั้งนี้
 
18 พฤษภาคม 2556 , 12:45 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่