รายงานพิเศษ การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ทิศทางการพัฒนาจัดการเรียนการสอนของไทย

  
     รายงานพิเศษ การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอนของไทย จุดเริ่มต้นของการพัฒนามิติอื่นของสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในภาพรวม
ตั้งแต่มีข่าวการยุบรวมโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนน้อยปรากฏออกไป หลายฝ่ายกังวลใจว่าจะกระทบกับวิถีชีวิตของโรงเรียนในหมู่บ้านและชุมชนที่มีมายาวนาน ผู้ปกครองห่วงด้านการเดินทางไกลไปเรียนหากต้องยุบรวมโรงเรียนจริง และกลัวว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
หลายโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กมีการตื่นตัว และนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เคยลงพื้นที่ทั้งอำเภอสันกำแพง แม่แตง และอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้อำนวยการ นักเรียน ผู้นำชุมชนและผู้ปกครอง บางส่วนแสดงความคิดเห็นว่า ต้องการให้ลูกหลานมีบรรยากาศการเรียนที่คึกคักกว่านี้ มีการปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมกับเพื่อนร่วมโรงเรียนมากกว่านี้ เพราะโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนน้อย มักประสบปัญหาในการเรียนการสอน เช่น วิชาพละ ดนตรีไทย ที่ต้องมีการเล่นเป็นหมู่คณะ อีกทั้ง ปัญหาด้านคุณภาพของครูผู้สอนที่ต้องรับผิดชอบสอนหลายชั้นเรียนใน 1 คน จึงห่วงเรื่องประสิทธิภาพในอนาคต เพราะยังเห็นว่าการเรียนสำคัญ ขณะเดียวกัน ผู้ปกครองอีกหลายคนก็ได้แสดงความคิดเห็นว่า จริงแล้วโรงเรียนขนาดเล็กในหมู่บ้าน ในชุมชน ล้วนเป็นวิถีชีวิต เป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็ก รัก และหวงแหนในถิ่นเกิด โดยสอดแทรกมิติด้านการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ การอนุรักษ์วัฒนธรรม การร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ร่วมกัน
นายเจริญ ดวงดี ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ลักษณะของโรงเรียนป่าสักงาม เป็นโรงเรียนที่ห่างไกล ตนเองก็อยากให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น แต่หากต้องยุบรวมไปเรียนที่อื่น จะเป็นการเพิ่มภาระด้านค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง
ด้านนายสุพจน์ กาวิชัย กำนันตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นสิ่งที่ดี แต่นักเรียนในชนบทจะเดินทางลำบากมากหากต้องยุบรวม อย่างที่โรงเรียนบ้านป่าสักงาม ต้องจอดรถนั่งเรือข้ามฟากและนั่งรถต่อมายังโรงเรียนอีกทอดหนึ่ง ภายหลังจากการสร้างเขื่อนแล้วเสร็จ โรงเรียนนี้ถือว่าห่างไกลและเข้าถึงยากมาก ท้องถิ่นเคยเสนอของบประมาณ 15 ล้านบาท เพื่อสร้างสะพานข้ามจากเขื่อนแม่กวงอุดมธารา หากสำเร็จนักเรียนที่นี่จะสามารถเดินทางไปเรียนโรงเรียนบ้านชลประทานผาแตกได้โดยสะดวก จะส่งผลให้นักเรียนมีสังคมที่ดีขึ้น มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
ด้านนายมณเฑียร บุญช้างเผือก ราษฎรและครูช่วยสอนโรงเรียนบ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จริงแล้ว บ้านป่าสักงาม ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้หลายอย่าง เช่น การสร้างฝาย การปลูกป่า 3 อย่าง การอนุรักษ์ป่าซับน้ำ ที่นี่มีแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ทั้งวัดร้างกว่า 20 แห่ง มีถ้ำหลวง หลายองค์กรลงพื้นที่ ทั้งช่วยสร้างห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ มีการมาศึกษาดูงาน การพึ่งพากันระหว่างป่ากับคน มีนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเที่ยวชม ปัจจุบัน อาชีพหลักของประชาชน คือ หาของป่า และรับจ้าง ในอนาคตหากการก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ การท่องเที่ยวจะถือเป็นรายได้เสริมของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ขณะที่ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า นโยบายด้านการศึกษาคือการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเป็นหลัก สิ่งที่พบคือ ยังมีโรงเรียนขนาดเล็กอีกจำนวนมากที่มีคุณภาพการศึกษาน้อย แต่กรณีของโรงเรียนบ้านป่าสักงาม ถือว่ามีประสิทธิภาพมาก ได้รับรางวัลหลายรางวัล ขณะที่ยังมีโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 700 โรงเรียนทั่วประเทศ ที่มีนักเรียนต่ำกว่า 20 คน บางแห่งมีการยุบรวมไปนานแล้ว ซึ่งสิ่งสำคัญทั้งหมด คือ ต้องดูปฏิกิริยาของผู้ปกครองเป็นหลัก หากพึงพอใจด้านใดก็สามารถเลือกได้ ทั้งนี้ มีเหตุผลว่า โรงเรียนขนาดเล็ก และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมาก จะไม่สามารถยุบรวมได้เลย มีเพียงวิธีเดียว คือ ต้องหาทางเพิ่มคุณภาพด้านการศึกษาเท่านั้น เช่น เรียนทางไกลผ่านระบบดาวเทียม อินเตอร์เน็ต ให้มีครูเฉพาะทางมาช่วยสอน เช่น เสริมทางด้านภาษา เป็นต้น
การเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ถูกสะท้อนมุมมองในทุกมิติของสังคม บนพื้นฐานของความแตกต่างกันของแต่ละสังคม ทั้งวิถีชีวิต สภาพภูมิศาสตร์ การเปิดเวทีดังกล่าว ไม่เพียงแต่ได้รับฟังความคิดเห็นต่อการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กหรือไม่เท่านั้น แต่ยังเป็นการเร่งรัด ผลักดัน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสร้างความทัดเทียมทางสังคมในหลายมิติ เช่น การสร้างสะพานเชื่อมต่อที่ชาวบ้านบ้านป่าสักงามต้องการ แต่ยังไม่สำเร็จ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ เป็นพื้นฐาน แต่การพัฒนาด้านอื่นในอีกหลายด้านควบคู่ไปด้วย ก็สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ฉะนั้น คำตอบที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นหลายครั้ง จึงถูกสะท้อนปัญหาสังคมด้านอื่นๆ ออกมาด้วย ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวม
 
2 มิถุนายน 2556 , 19:42 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่