สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการแบบไตรภาคี เตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

  
    สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการแบบไตรภาคี เตรียมความพร้อมของบุคลากรในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค
ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนายสุทิน ประเสริฐสุนทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการแบบไตรภาคี โดยมีสาระสำคัญของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการระดับสูง ด้านการจัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมการส่งเสริมการประชุม สัมมนา และจัดนิทรรศการ (MICE)การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้านอุตสาหกรรมบริการ และ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น และเพื่อสนับสนุนความร่วมมือ ด้านการบริการวิชาการ ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง นอกเหนือจากการประสาทปริญญา การวิจัย การให้คำปรึกษา การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาประจำการในเชิงบูรณาการ การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้านอุตสาหกรรมบริการ การพัฒนาบุคลากรด้านการจัด Events เป็นต้น รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นในเครือข่ายกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง และมหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่ายของทั้งสามหน่วยงาน และเพื่อเป็นฐานข้อมูลความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระดับชุมชน และองค์กร โดยมีระยะเวลาความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นรวมระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2561
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ถือเป็นการเตรียมพร้อมการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เพื่อให้มหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง มีการทำหลักสูตร MICE ขึ้นมา และที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มีความเหมาะกับการฝึกงาน เพราะมีการจัดประชุมบ่อยอยู่แล้ว ปัจจุบันบุคลากรด้าน MICE ยังถือว่าขาดแคลน การผลิตบุคลากรใน สาขานี้จะมีงานรองรับมากขึ้น
 
4 มิถุนายน 2556 , 16:03 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่