คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ภายใต้ชื่อ มอบโลหิต เป็นของขวัญต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตภายใต้ชื่อ “Every blood donation is a gift of life : มอบโลหิตเป็นของขวัญต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูผู้บริจาคโลหิตประจำ พร้อมทั้งรณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิตในวันผู้บริจาคโลหิตโลก และเป็นการย้ำเจตนารมณ์ร่วมกันในการมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้บริจาคโลหิต ซึ่งกำหนดพิธีเปิดในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางลัดดา ฟองสถิตกุล หัวหน้างานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่าจากการที่สหพันธ์สภากาชาดสากล องค์การอนามัยโลก องค์การโลหิตสากล และสมาคมด้านการเปลี่ยนถ่ายโลหิตสากล ได้กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) เพื่อให้เป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก สภากาชาดทั่วโลก จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมงานด้านบริการโลหิต รวมทั้งร่วมกันเป็นผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ตามเจตนารมณ์ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโลหิต ในปีพุทธศักราช 2556 เป็นโอกาสที่สำคัญในการครบรอบ 10 ปี กิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก มีคำขวัญงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายน 2556 คือ มอบโลหิตเป็นของขวัญต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง 10 ปี วันผู้บริจาคโลหิตโลก โดยให้การบริจาคโลหิตเป็นของขวัญในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ และองค์การอนามัยโลกมุ่งเน้นให้ทุกประเทศ ร่วมกันแบ่งปันเรื่องราวของผู้รอดชีวิตจากการรับโลหิต เพื่อเป็นแนวทางในการกระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิต เป็นผู้บริจาคโลหิตอย่างยั่งยืน และเพื่อให้ผู้มีสุขภาพดี หรือผู้ที่ไม่เคยบริจาคโลหิต โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน นำมาเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจในการบริจาคโลหิต
จึงขอเชิญชวนประชาชน นิสิต นักศึกษา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ “มอบโลหิตเป็นของขวัญต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” โดยผู้บริจาคโลหิตในงานรับเสื้อยืดกาชาดที่ระลึกฟรีผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 5623
 
6 มิถุนายน 2556 , 11:42 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่