อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมจัด โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย

  
     อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมจัด โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย เพื่อบำเพ็ญกุศลอันยิ่งใหญ่และถวายเป็นพระกุศลเทิดพระเกียรติฉลองพระชันษาครบ 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
คณะกรรมการโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมถวายทองคำบริสุทธิ์ เพื่อเป็นพุทธบูชาหุ้มยอดฉัตร ณ จุดสูงสุด ของพระมหาโพธิเจดีย์ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า อันจะเป็นการบำเพ็ญมหากุศลและถวายเป็นพระกุศลร่วมเทิดพระเกียรติฉลองพระชันษาครบ 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 กำหนดจัดพิธีในวันที่ 15 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00-18.00 น. ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าถวายทองคำเป็นพุทธบูชาด้วยตนเอง ทั้งนี้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เปิดโอกาสให้สาธุชนเข้าร่วมงานได้ตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องซื้อบัตรบำรุงสวน
กิจกรรมภายในงานจะมีการเปิดรับทองคำและปัจจัย โดยครูบาอริยชาติ อริยจิตโต ประธานอุปถัมภ์โครงการ สนทนาธรรม ระหว่าง แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต กับ คุณกรรณิกา ธรรมเกสร การสนทนาธรรม กระจกเงาส่องชีวิต โดยพระครูธีรสุตพจน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ มจร. พระมหาไพศาล ฐานวุฑโฒ เจ้าอาวาสวัดท่าใหม่อิ พิธีถวายทองคำ โดย พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผู้รับ การถวายทองคำ และ ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์โครงการเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พระ ดร.กฤษฎา สิริวฑฒโน เลขานุการโครงการ นายปรีชา เลาหะพงศ์ชนะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประธานอำนวยการกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ประธานอำนวยการโครงการ ทั้งนี้ในการตรวจรับทองคำและปัจจัย จะดำเนินการโดยการควบคุมของนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตรักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานด้านการเงินและทองคำ
 
6 มิถุนายน 2556 , 17:16 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่