รายงานพิเศษ กรมสุขภาพจิต แนะ ควรให้ความเอาใจใส่ผู้สูงวัย เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า และมีความสุข

  
    รายงานพิเศษ กรมสุขภาพจิต แนะ ควรให้ความเอาใจใส่ผู้สูงวัย เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า และมีความสุข สร้างกิจกรรมในครอบครัว และส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ภายในปี 2573 ข้อมูลจากการคาดประมาณขององค์การสหประชาชาติ แสดงให้เห็นว่า เกือบทุกประเทศในอาเซียนจะเข้าสู่สังคมสูงวัย คือ มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ยกเว้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนประเทศที่จะอยู่ในภาวะสูงอายุทางประชากรอย่างเต็มที่ คือ สิงคโปร์ และไทย โดยประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุ ประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ หรือ กล่าวได้ว่า ประชากรทุก 4 คน จะเป็นผู้สูงอายุ 1 คน จากข้อมูลการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2537-2554 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ แสดงให้เห็นแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องของการที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ใน บ้านเดียวกันกับบุตร แต่มีแนวโน้มที่จะอยู่ลำพัง หรืออยู่ลำพังกับคู่สมรสเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจสุขภาพจิตหรือความสุขประชากรสูงอายุในประเทศไทย จำนวน 32,000 คน จาก 80,000 ครัวเรือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2554 พบว่า ผู้สูงอายุไทยมีคะแนนสุขภาพจิตหรือความสุขโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 31.98 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของคนไทยทั่วไป และผู้สูงอายุชายมีความสุขมากกว่าผู้สูงอายุหญิง ที่สำคัญ ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียวมีความสุขต่ำกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้อยู่ ลำพังคนเดียว และผู้สูงอายุที่อยู่กับบุตร ซึ่งเป็นการย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของความรักและความผูกพัน ที่ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขได้ ไม่เฉพาะเพียงได้อยู่กับลูก แต่หมายรวมถึง การได้อยู่กับคู่สมรส ญาติพี่น้อง หลานๆ หรือแม้แต่เพื่อนบ้านในละแวกชุมชนเดียวกัน ก็ช่วยทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และมั่นคงในจิตใจมากขึ้น
อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะว่า สมาชิกในครอบครัวควรหันมาสนใจผู้สูงอายุ โดยเอาใจใส่และดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะในเวลาปกติหรือในเวลาเจ็บไข้ รวมทั้ง รับฟังและหากิจกรรมทำร่วมกันในครอบครัว ตลอดจนให้เกียรติ ยกย่อง ให้ความเคารพนับถือ เพื่อทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า เพราะธรรมชาติของผู้สูงอายุ มักจะใจน้อย คิดว่าลูกหลานไม่รัก กังวลในเรื่องที่ต้องพึ่งพาลูกหลาน จนกลายเป็นความกลัว ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง นอกจากนี้ ต้องสนับสนุนให้ได้รับการออกกำลังกายที่ถูกวิธี เพื่อเป็นการพัฒนาร่างกายให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี อีกทั้ง ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม หรือชุมชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือการจัดให้ผู้สูงอายุเป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆ แก่คนรุ่นหลัง หรือจัดงานเพื่อดำรงไว้ซึ่งคุณค่าและการให้ความเคารพนับถือแก่ผู้สูงอายุ เช่น การรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ หรือการจัดกิจกรรมเพื่อการดำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมไทย
 
10 มิถุนายน 2556 , 14:00 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่