ป.ป.ช. เชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีมอบรางวัลแก่สถานศึกษาและครูผู้สอนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2556

  
     ป.ป.ช. เชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีมอบรางวัลแก่สถานศึกษาและครูผู้สอนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2556 ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลแก่สถานศึกษาและครูผู้สอนที่ส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น ประจำปี 2556 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนคนดีให้ได้รับการยกย่อง เชิดชู และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม รณรงค์ปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรทางการศึกษา และให้สถานศึกษาเกิดการตื่นตัวในการรณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยรรมในหน่วยงานของตน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโล่เกียรติยศจาก คณะกรรมการ ป.ป.ช. จากนายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มอบโล่รางวัล
สำหรับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ระดับประถมศึกษา จำนวน 6 รางวัล ได้แก่โรงเรียนบ้านแม่จ้อง อำเภอดอยสะเก็ด โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด อำเภอพร้าว โรงเรียนบ้านแม่คะ อำเภอฝาง โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง อำเภอแม่วาง โรงเรียนบ้านวังลุง อำเภอฮอด และโรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอจอมทอง ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนแม่แตงวิทยาคม และโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
รางวัลครูผู้สอนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ระดับประถมศึกษา จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ นางสิริรัตน์ ภาวะเดช โรงเรียนบ้านแม่จ้อง นางสาวดารณี ประยูรวงษ์ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด นายวิสุทธิ แสนสุวรรณ โรงเรียนบ้านปางเฟือง อำเภอเชียงดาว นางสาวเกสร อินต๊ะทา โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง อำเภอแม่วาง นางอิศรากุล ตุ่นเครือ โรงเรียนบ้านวังลุง อำเภอฮอด และนายอนันต์ ช่างขาย โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอจอมทอง ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ นางนงเยาว์ ภูมิคอนสาร โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม นางภาวนา เลิศชีวกานต์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นางอรพิน อุเทนสุต โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม นางวรรณธนา คุณนะลา โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ และนางเพลินพิศ สุขพูนผล โรงเรียนแม่แตง
 
11 มิถุนายน 2556 , 17:36 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร สวท. เชียงใหม่