หน่วยงานภาคีด้านสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดงานรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน

  
    หน่วยงานภาคีด้านสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดงาน เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน โดยเผยแพร่หลักการทำงานของหมู่บ้านในตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง ที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง โรงพยาบาลสันกำแพง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน ASEAN DENGUE DAY ภายใต้โครงการเครือข่ายตำบลออนใต้ ป้องกันโรคไข้เลือดออกสู่อาเซียน จัดขึ้น ณ วัดหลวงปู่หล้า ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกทั้งภายในและภายนอกตำบลสู่ความร่วมมือในวงกว้างและระดับอาเซียน สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพัฒนาความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รูปแบบการพัฒนาตำบลต้นแบบปลอดลูกน้ำยุงลาย
ดร.ทันตแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกปัจจุบัน พบว่า มีการระบาดได้เกือบทุกพื้นที่และทุกเวลา ไม่เฉพาะในฤดูฝน ในจังหวัดเชียงใหม่ ระบาดทุกอำเภอ ส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในอำเภอสันกำแพงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 6 มิถุนายน 2556 พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 61 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 86.60 ต่อแสนประชากร นับว่ามีจำนวนน้อยไม่ติด 1 ใน 10 ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่สำคัญ คือ ในตำบลออนใต้ ไม่มีรายงานการเกิดไข้เลือดออก อีกทั้ง ตำบลออนใต้มีหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 หมู่บ้าน แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมีจุดแข็ง กิจกรรมวันนี้ จะทำให้ได้รับทราบถึงทุกขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
สำหรับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จากการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในปี 2556 มีการแพร่ระบาดมากและรุนแรง โดยพบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 6 มิถุนายน 2556 มีผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 1,998 ราย เสียชีวิต 3 ราย อำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ แม่อาย จำนวน 308 ราย รองลงมา คือ อำเภอแม่แตง แม่ริม หางดง และดอยหล่อ
 
14 มิถุนายน 2556 , 11:06 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่