เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมการเกษตรในเขตเมือง ประจำปี 2556

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมการเกษตรในเขตเมือง ประจำปี 2556 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเกษตรในเขตเมือง ภายใต้ โครงการส่งเสริมการเกษตรในเขตเมือง ประจำปี 2556 ให้แก่คนในชุมชนศรัทธาวัดเมืองกาย จำนวน 50 คน ณ ชุมชนศรัทธาวัดเมืองกาย โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและร่วมปลูกผักพื้นบ้าน "ผักกะเพรา" ร่วมกับคนในชุมชน
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนลดการพึ่งพาการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาภาวการณ์ขาดแคลนอาหาร และราคาอาหารที่จะสูงขึ้นจากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ประกอบกับในปัจจุบันกระแสที่ผู้คนส่วนใหญ่หันมาสนใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น และความไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยของอาหารที่ส่วนใหญ่ใช้สารเคมีทางการเกษตรในการเพาะปลูก ทำให้เกิดกระแสการปลูกผักกินเองในที่พักอาศัย โดยใช้เทคนิคเกษตรอินทรีย์ ซึ่งปลอดภัยต่อสุขภาพ มีวิธีการปลูกอย่างง่าย และสอดคล้องกับพื้นที่จำกัดของเมือง จึงเป็นที่มาของการปลูกผักทำเกษตรในเขตเมือง เพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนเมืองนั่นเอง
 
14 มิถุนายน 2556 , 15:51 น. , อ่าน 1168  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่