เวที พูดจาหาทางออกประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้ว

  
     เวที พูดจาหาทางออกประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้ว พร้อมประชาชนเข้าร่วมคับคั่ง
ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ มีการจัดเวที “พูดจาหาทางออกประเทศไทย” ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันหาแนวทางสร้างสรรค์ในการลดความขัดแย้ง สร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียงทางระบบ เอฟ.เอ็ม 93.25 เมกะเฮิร์ต ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนโทรศัพท์เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย
ช่วงเช้า มีการบรรยาย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐม ปฐมธนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าคณะวิทยากรกระบวนการของจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมเสวนา เวทีที่ 1 ครั้งนี้ จากเขตเลือกตั้งที่ 1,2,5, 6 และ 7 เป้าหมาย 800 - 1,000 คน กำหนดสัดส่วนร้อยละ 75 มาจากประชาชนในแต่ละภาคส่วน แต่ละสาขาอาชีพ ประกอบด้วย ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม อีกร้อยละ 25 เปิดให้มีการสมัครเข้าร่วมเวทีเสวนา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้เข้าร่วมเสวนาคับคั่งห้องประชุม ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ได้กล่าวในการสัมภาษณ์ว่า เวทีดังกล่าว ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางความคิด การแตกแยก เป็นเวทีเพื่อหาทางออกประเทศไทยร่วมกัน
สำหรับในช่วงบ่ายจะมีการนำตัวแทนแต่ละกลุ่มย่อยมาสรุปข้อคิดเห็นของแต่ละกลุ่มย่อย พร้อมให้วิทยากรมาสรุปความเห็นของผู้เข้าร่วมเสวนา โดยจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดเวที 2 ครั้ง ครั้งต่อไป คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ผู้เข้าร่วมเสวนา คือ ประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 3,4,8,9 และ 10 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
 
16 มิถุนายน 2556 , 10:40 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่