กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมชี้แจง โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบแนวทางดำเนินโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเตรียมลงปลูกกล้าไม้ที่เพาะไว้เป็นปีแรก
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย ประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการดำเนินโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการนำนโยบายมามอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ในโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เพื่อเริ่มดำเนินการปีแรก ในการจัดสรรกล้าไม้ที่เพาะไว้ 172 ล้านกล้า มาปลูกในพื้นที่ ครอบคลุมงบประมาณ 10,000 ล้านบาท ใน 5 ปีดำเนินการ หรือ ปีละ 2,000 ล้านบาท เน้นที่คุณภาพการปลูกมากกว่าปริมาณ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะร่วมกับกระทรวงทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบพิกัดในพื้นที่ปลูก นอกจากนั้น จะได้เตรียมกล้าไม้และงบประมาณส่วนหนึ่งให้กับประชาอาสา เพื่อนำไปปลูกยังพื้นที่ต่างๆ ตามสะดวกและเหมาะสม การมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดที่เชียงใหม่ ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ถือว่าดำเนินการครบ 76 จังหวัดแล้ว เพื่อทำให้ป่าต้นน้ำและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมกลับมามีสภาพป่าที่สมบูรณ์ โดยเอามหาอุทกภัย ปี 2554 เป็นจุดเริ่มต้นแนวคิด สำหรับ ห้วงเวลาในการปลูก คือ เริ่มประมาณกลางฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2556
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวด้วยว่า การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จะมีคณะกรรมการ 5 ชุด คอยกำกับดูแล ประกอบด้วย คณะกรรมการของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กบอ. สำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการของ สตง.
 
17 มิถุนายน 2556 , 15:27 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่