คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 1

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ภายใต้ชื่อ “องค์กรที่น่าไว้วางใจ” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความปลอดภัย คุณภาพและประสิทธิภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล หรือ HACC เชียงใหม่ จัดประชุมระดับภูมิภาคภายใต้ชื่อ “องค์กรที่น่าไว้วางใจ” เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร ทุกสาขาวิชาชีพ จากโรงพยาบาลต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และวิธีปฏิบัติ ที่จะนำไปสู่การสร้างความสมดุลระหว่างการมีระบบงานที่เข้มแข็งกับความสุขของคนทำงาน และเพื่อให้รับทราบทิศทางการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของประเทศไทย เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานที่ภาคภูมิใจของบุคลากร หน่วยงาน และโรงพยาบาล ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วภาคเหนือ จำนวน 800 คน
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า แนวคิดเรื่อง “องค์กรที่น่าไว้วางใจ” ได้นำมาใช้ในโรงพยาบาลของต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความปลอดภัย คุณภาพและประสิทธิภาพ จนถึงปัจจุบัน กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพด้านบริการสุขภาพของโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย ได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับ ก่อเกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงพยาบาลต่างๆ มีการบูรณาการแนวคิดการพัฒนา และมีการวางระบบคุณภาพที่เข้มแข็งมากขึ้น การจัดประชุมวิชาการระดับภูมิภาคนี้ ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างหนึ่งของ HACC เชียงใหม่ ในการสร้างการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกันระหว่างโรงพยาบาลโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลใหญ่หรือเล็กโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชนด้วยความคาดหวังว่าเวทีประชุมแห่งนี้จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ รวมถึงมุมมองที่แตกต่าง และสามารถนำไปสู่ความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้ เกิดความร่วมมือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการก่อประโยชน์ แก่ผู้รับผลงาน คนทำงานและองค์กร โดยครั้งนี้ มีรูปแบบการอบรม ประกอบด้วย การบรรยายการเสวนา และการจัดแสดงนิทรรศการทั้งนี้จะทำให้ผู้ร่วมงานได้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีความตระหนักและตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลต่อไป เกิดความร่วมมืออันดีของโรงพยาบาลในเครือข่าย HACC มช.และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สรพ.
 
17 มิถุนายน 2556 , 15:50 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่