สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

  
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมภาคีในจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับนักเรียน นักศึกษา และทุกภาคส่วนในสังคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สถานศึกษาทุกสังกัด หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 17.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมได้รวมตัวกันสร้างกระแสพลังสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างกระแสรณรงค์ ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนรู้พิษภัย โทษ ตลอดจนผลกระทบของยาเสพติดที่เกิดขึ้นในสังคม และประเทศชาติ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนทุกภาคส่วนของสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรมประกอบด้วย ถนนเด็กสร้างสรรค์ นิทรรศการจากหน่วยงาน สถานศึกษา ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งดี TO BE NUMBER ONE IDOL ประกวดเต้นประกอบเพลง ประกวดวาดภาพ แข่งขันฟุตบอล 5 คน แข่งขันวงดนตรีไทยสากล แข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง ประกวดสุนทรพจน์ ขบวนรณรงค์ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและสภานักเรียนเชียงใหม่ต้านภัยยาเสพติด
 
18 มิถุนายน 2556 , 16:11 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่