จังหวัดเชียงใหม่ เสนอ 136 โครงการขอรับจัดสรรงบประมาณ ในโครงการกู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาท ของรัฐบาล

  
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เสนอ 136 โครงการขอรับจัดสรรงบประมาณ ในโครงการกู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาท ของรัฐบาล โดยให้โครงการพัฒนาคลองแม่ข่าเป็นโครงการใหญ่ที่สุด วงเงินขอรับงบประมาณกว่า 2,600 ล้านบาท
นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 136 โครงการ วงเงิน 3,288 ล้านบาท ในโครงการกู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาทของรัฐบาล เน้นโครงการเกี่ยวกับบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในเขตเมืองและอำเภอต่างๆ รวมถึง การก่อสร้างถนน โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ เช่น สำนักชลประทาน สำนักทางหลวง อำเภอ ท้องถิ่น ซึ่งในวงเงินที่ขอรับการจัดสรรนั้น มีโครงการสำคัญ คือ โครงการปรับปรุงคลองแม่ข่าตลอดทั้งสาย เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำที่อำเภอแม่ริม ครอบคลุมงบประมาณกว่า 2,600 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี มีคณะกรรมการของจังหวัดหลายชุดดำเนินการ ครอบคลุมการบุกรุกพื้นที่ การทำระบบป้องกันน้ำเสียลงสู่แม่ข่า และหากทำสำเร็จ จะเป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพมากอีกโครงการหนึ่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวด้วยว่า นอกจากโครงการใหญ่อย่างการพัฒนาคลองแม่ข่าแล้ว ยังมีโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตอำเภอดอยสะเก็ดและสันกำแพง วงเงินงบประมาณ 54 ล้านบาท โครงการป้องกันตลิ่งน้ำปิง ของอำเภอดอยหล่อวงเงินงบประมาณกว่า 60 ล้าน เป็นต้น
 
18 มิถุนายน 2556 , 16:14 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่