สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย “Young DPR Awards : เยาวชนประชาธิปไตยก้าวไปสู่อาเซียน” ประจำปี 2556

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย“Young DPR Awards : เยาวชนประชาธิปไตยก้าวไปสู่อาเซียน” เพื่อคัดเลือกตัวแทน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ได้มอบให้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของพลเมืองที่ดีรวมถึงการแสดงออกตามวิถีทางประชาธิปไตยอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยกำหนดจัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย “Young DPR Awards : เยาวชนประชาธิปไตยก้าวไปสู่อาเซียน” เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่ชนะเลิศในระดับภาคเหนือตอนบน จำนวน 1 ทีม ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย “Young DPR Awards : เยาวชนประชาธิปไตยก้าวไปสู่อาเซียน” รอบคัดเลือกระดับจังหวัด ดำเนินการโดยสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ซึ่งมีโรงเรียนที่ผ่านรอบคัดเลือก ได้แก่ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา โรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง
สำหรับ รางวัลการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศภาคเหนือตอนบน รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ทั้งนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศจังหวัดเชียงใหม่ จะได้นำเทปบันทึกรายการแข่งขันออกอากาศทางต่อไป
 
18 มิถุนายน 2556 , 16:46 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท. เชียงใหม่