กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556

  
    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556 ซึ่งดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนำขยะ หรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดรวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชนชนได้มีเวทีในการแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย
จังหวัดเชียงใหม่ เห็นว่า โครงการดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อการกระตุ้นและเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้มีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ และประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยพิบัติ
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ทางเวบไซต์ www.environnet.in.th/3R และ www.deqp.co.th และส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2556
 
18 มิถุนายน 2556 , 16:49 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่