แม่โจ้โพลล์สำรวจพบเยาวชนไทยร้อยละ 98 ทราบว่าจะมีการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ขณะที่ร้อยละ 61 เห็นว่ายังไม่มีข้อมูลเชิงลึกอย่างเพียงพอ

  
    แม่โจ้โพลล์สำรวจพบเยาวชนไทยร้อยละ 98 ทราบว่าจะมีการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ขณะที่ร้อยละ 61 เห็นว่ายังไม่มีข้อมูลเชิงลึกอย่างเพียงพอและต้องการความรู้อย่างต่อเนื่อง
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือแม่โจ้โพล สำรวจความคิดเห็นของเยาวชน ทั่วประเทศ จำนวน 1,181 ราย ระหว่างวันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2556 ในหัวข้อ “เยาวชนไทยกับ AEC” สรุปผลได้ดังนี้ ร้อยละ 97.9 ทราบว่าจะมีการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 มีเพียงร้อยละ 2.1 เท่านั้นที่ยังไม่ทราบ เมื่อสอบถามการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ของเยาวชน พบว่า เยาวชนร้อยละ 99.3 ได้รับความรู้ ข่าวสาร ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 60.8 เห็นว่ายังได้รับข้อมูลเชิงลึกเรื่องประชาคมอาเซียนไม่เพียงพอ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น มีเพียงร้อยละ 39.2 ที่เห็นว่าได้รับข้อมูลเพียงพอแล้ว และจากการสอบถามถึง การเตรียมตัวและความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่จะส่งผลกระทบต่อเยาวชน พบว่า ร้อยละ 81.6 มีการเตรียมตัวให้เข้าใจและทราบวัตถุประสงค์จำนวนสมาชิกที่เข้ารวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 68.9 ทราบถึงช่วงเวลาที่จะมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลา เปิด – ปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกับอาเซียน ร้อยละ 62.9 ศึกษาผลดีและผลกระทบต่างๆหลังเกิดการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วและ ร้อยละ 45.0 เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมตามลำดับ โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลว่าหน่วยงานการศึกษาได้ให้ความรู้สอดแทรกกับการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพราะในภาคการศึกษาของไทยก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งในเรื่องของการปรับเปลี่ยนช่วงเวลา เปิด-ปิด ภาคเรียน การรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเข้ามาเรียนในสถาบันการศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมทางการศึกษาและอีกสิ่งที่สำคัญ คือ ด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร โดยจากผลวิจัย(คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ชี้ว่าประเทศไทยยังมีการใช้ภาษาอังกฤษที่ด้อย เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศในอาเซียน ดังนั้นสิ่งที่ต้องให้ความรู้เมื่อเข้าสู่อาเซียน คือ การเพิ่มทักษะทางด้านภาษาในทุกระดับ เพื่อสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันและให้ประเทศไทยพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นี้ได้อย่างสมบูรณ์
 
4 กรกฎาคม 2556 , 17:35 น. , อ่าน 1159  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่