การประปานครหลวง จัดโครงการการประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติในหลวงที่เชียงใหม่

  
     การประปานครหลวง จัดโครงการการประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ- พระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก สร้างฝายชะลอน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ร่วมกับชุมชน ณ บ้านรินหลวง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นปีที่ 2
นายเชาวรินทร์ กิ่งแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง เปิดเผยว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานพระราชดำรัสถึงแนวทางแก้ปัญหาแหล่งต้นน้ำ เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่ต้นน้ำ เป็นการบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำ การอนุรักษ์ป่าและดินจะทำให้เกิดระบบนิเวศที่สมดุล เป็นมาตรการหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งการประปานครหลวงได้น้อมนำพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการดำเนินการ ด้วยการจัดทำโครงการ การประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการสนองตามพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน โดยได้เริ่มดำเนินงานโครงการตั้งแต่ปี 2555 เป็นปีแรก ณ บ้านรินหลวง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกป่า พัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนาโรงเรียนและชุมชน สร้างกลุ่มจิตอาสาการประปานครหลวง และในการดำเนินงานโครงการ ปีที่ 2 ในปี 2556 กำหนดจัดขึ้น ณ บ้านรินหลวง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 -20 กรกฎาคม 2556 โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าเสริม ณ พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกในพื้นที่อำเภอเชียงดาว การปลูกต้นไม้ในโรงเรียนและปลูกไม้ผลบริเวณบ้านของชุมชนบ้านน้ำริน ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาดิน สร้างฝายชะลอน้ำ จัดทำแนวกันไฟ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ปลูกซ่อมเสริมต้นไม้ และสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาต้นไม้ มีการขยายฐานพนักงานจิตอาสาการประปานครหลวงให้เพิ่มขึ้น สร้างเครือข่ายพันธมิตรจิตอาสาระหว่างองค์กร ให้ความรู้ด้านวิชาการกับพนักงานจิตอาสาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ นอกจากนั้น ยังดำเนินการจัดสร้างศาลาเอนกประสงค์ให้กับชุมชน สร้างแนวคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมบริเวณโรงเรียนบ้านรินหลวง ปรับปรุงโรงอาหาร และสนามเปตองโรงเรียนบ้านรินหลวง และสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนในพื้นที่โครงการด้วย
 
11 กรกฎาคม 2556 , 14:40 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่