กระทรวงวัฒนธรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 กระทรวงวัฒนธรรม

  
    ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ภาคเหนือ มอบนโยบายเพื่อให้ในพื้นที่วางเป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงานทางวัฒนธรรม ย้ำชัด วัฒนธรรมต้องมีการปรับตัว มีการแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 กระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า การจัดประชุมดังกล่าว เป็นการดำเนินตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งได้จัดทำงบประมาณปี 2557 ไว้แล้ว การจัดประชุมทั้ง 5 ภูมิภาค ก็เพื่อให้ทุกภูมิภาคได้รับรู้ตรง เชื่อมโยงกัน เตรียมการนำยุทธศาสตร์ประเทศ กระทรวง และนโยบายรัฐมนตรีไปขับเคลื่อนต่อในยุทธศาสตร์แต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัด อีกทั้ง เป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านวัฒนธรรม โดยมองจากคนในพื้นที่ เน้นการเตรียมพร้อมจังหวัดที่อยู่ติดชายแดน เพราะมีโครงการส่งเสริมเมืองหน้าด่านชายแดน เช่น หนองคาย อรัญประเทศ สงขลา จึงพยายามให้จังหวัดได้เรียนรู้แบบผสมผสานการทำงานกับหน่วยงานอื่นด้วย อีกทั้ง คำว่า วัฒนธรรม แท้จริง คือ องค์ความรู้ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต ภาษา ซึ่งไม่สามารถป้องกันการเปลี่ยนแปลงได้ เพราะวัฒนธรรมเกิดการแลกเปลี่ยนตลอดเวลาตามยุคสมัย การเปิดประชาคมอาเซียน ยิ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น และสิ่งที่ต้องคงไว้ คือ การรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมของประเทศเราไว้ และให้ประเทศอื่นๆ ซึมซับวัฒนธรรมที่ดีงามจากประเทศไทย
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวด้วยว่า หากวัฒนธรรมอยู่นิ่งหมายความว่าวัฒนธรรมนั้นอยู่โดดเดี่ยวและถูกปิดกั้น ซึ่งจะไม่มีการพัฒนาให้เจริญงอกงงาม โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านภาษา ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยบ้าง ไม่เช่นนั้นจะสูญหายไป เช่น ภาษาพูดในภาพยนตร์ของสาธารณรัฐประชาชนลาว ก็ได้รับอิทธิพลจากภาษาไทยไปมาก แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา
 
11 กรกฎาคม 2556 , 16:38 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่