ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ระบุระบบขนส่งในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว โดยได้จัดบริการไว้อย่างหลากหลาย

  
     นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดรถสำหรับบริการนักท่องเที่ยวที่จะเข้าเที่ยวชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและป้องกันปัญหาจราจรแออัด จะไม่อนุญาตให้นำรถส่วนบุคคลเข้ามาจอดในบริเวณงาน ยกเว้นรถที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ได้จัดไว้รองรับทั้ง 17 จุด ในส่วนที่บริการฟรีคือที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน้าสถานีรถไฟ ซึ่งจะมีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฯ มาบริการจำนวน 30 คัน โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00– 21.00 น. รถออกทุก ๆ 10 นาที ขณะที่จุดจอดบริเวณห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ 14 จุดโดยใช้รถโดยสารสองแถวสีแดงและสีเหลืองให้บริการจำนวน 400 คัน เก็บค่าโดยสารคนละ 20 – 25 บาท หรือเช่าเหมาคันละ 100 – 150 บาท เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 21.30 น. รถออกทุก ๆ 15 นาที นอกจากนี้ยังมีรถตู้โดยสารปรับอากาศจำนวน 150 คัน ค่าโดยสารคนละ 40 บาท หรือเช่าเหมาคันละ 300 บาท เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 21.00 น. รถออกทุก ๆ 30 นาที โดยรถจะจอดบริเวณลานจอดรถโรงแรมต่าง ๆในเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศของเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งมี 2 เส้นทาง ได้แก่ สาย11 สถานีขนส่งอาเขต-พืชสวนโลก และสาย 13 สถานีรถไฟ - พืชสวนโลก เปิดบริการระหว่างเวลา 06.00 น. – 21.00 น. รถออกทุก ๆ 20 นาที ค่าโดยสารคนละ 15 บาท ตลอดสาย ในการเดินทางไปงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 นอกเหนือจากรถดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทางโดยรถสาธารณะอื่น ๆ ได้ เช่น รถแท็กซี่มิเตอร์ , รถตู้ , รถบัส ซึ่งได้รับการอนุญาตให้เข้าไปส่งผู้โดยสารได้ กรณีที่นักท่องเที่ยวใช้บริการรถสาธารณะดังกล่าว แล้วถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับความพึงพอใจในการบริการหรือเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ทางราชการกำหนดไว้สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ สายด่วน 1584 ตลอด 24
 
20 ตุลาคม 2549 , 11:31 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – สราลีวัลย์ สวท.เชียงใหม่