ผลการจัดระเบียบสังคม นโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม ประจำเดือนสิงหาคม 2556 จังหวัดเชียงใหม่

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าจัดระเบียบสังคม ในเดือนสิงหาคม 2556 สั่งปิดสถานประกอบการ 1 แห่ง ในความผิด จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
คณะกรรมการศูนย์อำนวยพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึง ผลการดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบสังคม นโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม ประจำเดือนสิงหาคม 2556 ข้อมูล ณ วันที่24 สิงหาคม 2556 หน่วยปฏิบัติการรายงานผลการตรวจตรากวดขัน สถานบริการ 18 แห่ง ร้านจำหน่ายสุรา 418 แห่ง พบการกระทำผิด 23 แห่ง ร้านคาราโอเกะ 174 แห่ง พบการกระทำผิด 62 แห่ง แหล่งอบายมุขอื่น 331 พบการกระทำผิด 5 แห่ง รวมเป็น 941 แห่ง พบการกระทำผิด 90 แห่ง ประกอบด้วย ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติสุราฯ จำหน่ายสุรา โดยไม่มีใบอนุญาต ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ จำนวน 84 แห่ง ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 3 แห่ง ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้าม(หน้าปั๊ม) จำนวน 1 แห่ง พนันทายผลฟุตบอล จำนวน 2 แห่ง รวมเป็น 90 แห่ง กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ลานกีฬา จำนวน 63 แห่ง ลานดนตรีและศิลปะ จำนวน 20 แห่ง และกิจกรรมด้านศาสนา จำนวน 189 แห่ง
สำหรับ สถานที่เป้าหมายที่เน้นหนักเป็นพิเศษ 27 ย่าน ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจสถานบริการร้านจำหน่ายอาหาร สุรา หรือ เครื่องดื่มอย่างอื่น ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม นโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคมและตรวจติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงดัง รวม 37 แห่ง พบการกระทำผิด 1 แห่ง ชื่อ ร้านเพลินจิต ข้อหา จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ส่วนร้านอื่นๆ ได้แนะนำให้ทุกร้านดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย ลดระดับเสียง อย่าให้สร้างความเดือดร้อน รำคาญ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ตรวจร้านจำหน่ายสุรา อาหาร ที่เป็นสถานที่เป้าหมายเน้นหนัก จำนวน 11 แห่ง พบการกระทำผิด ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 7 แห่ง การใช้มาตรการทางปกครอง จำนวน 1 แห่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้อาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 15 มกราคม 2502 ข้อ 2 สั่งปิดสถานที่ ร้าน เหล้าจ๋า เลขที่ 67/27 ถนนเทพารักษ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง มีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2556 กระทำผิดฐาน จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 
28 สิงหาคม 2556 , 19:37 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร สวท. เชียงใหม่