ผลการบำบัดยาเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2556 จังหวัดเชียงใหม่

  
     จังหวัดเชียงใหม่ มียอดผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดเกินเข้ารับการบำบัดเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยช่วงอายุ 18-24 ปี ใช้ยาเสพติดมากที่สุด และยาบ้า ยังมีจำนวนผู้เสพมากที่สุด
คณะกรรมการศูนย์อำนวยพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึง ผลการบำบัดยาเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 24 สิงหาคม 2556 มีเป้าหมายการบำบัด สมัครใจ จำนวน 4,400 คน เข้ารับการบำบัด จำนวน 6,312 คน บังคับ จำนวน 2,800 คน เข้ารับการบำบัด จำนวน 3,529 คน ต้องโทษ จำนวน 600 คน เข้ารับการบำบัด จำนวน 807 คน รวมผู้เข้ารับการบำบัด จำนวน 10,648 คน โดยกลุ่มอายุที่ใช้สารเสพติดมากที่สุดในการเข้ารับบำบัด คือ กลุ่มอายุ 18-24 ปี จำนวน 2,212 คน คิดเป็นร้อยละ 27.45 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 25-29 ปี จำนวน 1,407 คน คิดเป็นร้อยละ17.41 และอายุ 30-34 ปี จำนวน 1,387 คน คิดเป็นร้อยละ 17.21 ตามลำดับ โดยประเภทสารเสพติดที่ใช้มากที่สุด คือ ยาบ้า จำนวน 6,597 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.87 รองลงมา คือ ฝิ่น จำนวน 793 ราย ร้อยละ 9.84 และเฮโรอีน จำนวน 316 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.92 ตามลำดับ โดยมีจำนวนผู้ใช้สารเสพติดทุกชนิดเข้ารับการคัดกรอง จำนวน 10,259 ราย จำแนกเข้ารับการบำบัดยาเสพติดจำนวน 8,058 ราย ด้านผลสัมฤทธิ์การติดตามหลังการบำบัดฟื้นฟู ปี 2555-2556 ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2556 เป้าหมายติดตามทั้งปี จำนวน 16,442 ราย เป้าหมายบำบัดครบตามเกณฑ์จำจวน 12,814 ราย ผลงาน 11,240 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.71 ติดตามผลหลังการบำบัดจำนวน 11,240 ราย ผลงานจำนวน 9,811 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.28
 
28 สิงหาคม 2556 , 19:37 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร สวท. เชียงใหม่