รายงานพิเศษ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เร่งเพิ่มมูลค่าข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน

  
    รายงานพิเศษ ภาคีด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เร่งส่งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และจังหวัดลำปาง มีพื้นที่ปลูกข้าว ประมาณ 1,220,000 ไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 655,000 ตัน ผลมีผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ประมาณ 500 กิโลกรัม กลุ่มภารกิจด้านเกษตร ได้วิเคราะห์สถานการณ์การผลิตข้าวในปัจจุบัน พบว่า เกษตรกรประสบปัญหาได้กำไรจากการขายข้าวน้อย เนื่องจาก ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมีป้องกันจำกัด ศัตรูพืช ค่าแรงงาน มีแนวโน้มสูงขึ้น อีกทั้ง เกษตรกรยังขาดความรู้ด้านการเพิ่มผลิต การพัฒนาคุณภาพการผลิตตามระบบมาตรฐานและการเพิ่มมูลค่าข้าวให้สูงขึ้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐานขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวที่ปลอดภัยจากสารพิษ ได้มาตรฐาน และมีกิจกรรมการเพิ่มมูลค่า ได้แก่ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ถือเป็นการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มมูลค่าข้าว เชื่อมโยงการตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว สร้างเครือข่ายผู้ผลิตข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าว และการตลาด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และจังหวัดลำปาง มีพื้นที่ปลูกข้าว ประมาณ 1,220,000 ไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 655,000 ตัน ผลมีผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ประมาณ 500 กิโลกรัม กลุ่มภารกิจด้านเกษตร ได้วิเคราะห์สถานการณ์การผลิตข้าวในปัจจุบัน พบว่า เกษตรกรประสบปัญหาได้กำไรจากการขายข้าวน้อย เนื่องจาก ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมีป้องกันจำกัด ศัตรูพืช ค่าแรงงาน มีแนวโน้มสูงขึ้น อีกทั้ง เกษตรกรยังขาดความรู้ด้านการเพิ่มผลิต การพัฒนาคุณภาพการผลิตตามระบบมาตรฐานและการเพิ่มมูลค่าข้าวให้สูงขึ้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐานขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวที่ปลอดภัยจากสารพิษ ได้มาตรฐาน และมีกิจกรรมการเพิ่มมูลค่า ได้แก่ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ถือเป็นการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มมูลค่าข้าว เชื่อมโยงการตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว สร้างเครือข่ายผู้ผลิตข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าว และการตลาด
นายชาญยุทธ มณีพงศ์ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมการดำเนินโครงการ แบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม ได้แก่ ด้านการผลิต ได้อบรมเจ้าหน้าที่และผู้นำเกษตรกร จัดตั้งศูนย์นำร่องถ่ายทอดองค์ความรู้การเพิ่มผลผลิตข้าวชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพิ่มผลผลิตข้าวให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานแก่เกษตรกร ด้านการตลาด ได้ประชาสัมพันธ์ข้าวปลอดภัยกลุ่มจังหวัดและผลิตภัณฑ์จากข้าว และจัดงานแสดงสินค้าร่วมกับกลุ่มภารกิจด้านการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด ด้านการพัฒนาฐานข้อมูลและเครือข่าย จัดทำเว็บไซต์รวบรวมองค์ความรู้เรื่องข้าวและเครือข่ายเกษตรกรและเชื่อมโยงการตลาด Online ทั้ง 4 จังหวัด ด้านการบริหารจัดการและประเมินผลโครงการ ติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และด้านการเพิ่มมูลค่าข้าว ได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว
ขณะที่ สมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีกว่า 450,000 ไร่ มีเกษตรกรกว่า 50,000 ราย มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังกว่า 250,000 ไร่ มีเกษตรกรกว่า 24,000 ราย ถือว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดในกลุ่ม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีการดำเนินโครงการในอำเภอนำร่อง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอยหล่อ สันป่าตอง สันทราย และอำเภอแม่ริม การร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพราะมีส่วนในการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งรวมอาหารปลอดภัยตามนโยบายระดับจังหวัด ให้เกษตรกรรู้จักลดต้นทุนการผลิต โดยลดการใช้สารเคมี ใช้ชีวภาพในการกำจัดศัตรูพืช โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน แข่งขันได้ และการลดใช้สารเคมี ยังเป็นผลดีด้านสุขภาพกับเกษตรกรด้วย
สำหรับ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แปรรูปข้าวเป็นข้าวเหนียวมูน สาละพู ข้าวเม่าทรงเครื่อง แชมพู ครีมนวดผม และโลชั่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน แปรรูปข้าวเป็นข้าวแต๋น ข้าวกล้อง จังหวัดลำปาง แปรรูปข้าวเป็นข้าวซ้อมมือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จึงขอเชิญ ประชาชน ภาครัฐและเอกชน ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวของกลุ่มเกษตรกร เพื่อส่งเสริมสินค้าไทยและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.rice-north๑.com
 
29 สิงหาคม 2556 , 16:40 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่